Quy định pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Các văn bản quy phạm pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm Luật Xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng

Lớp học chứng chỉ giám đốc quản lý dự án

 

I Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng chứng chỉ hành nghề giám sát:

Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi:

    – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc các chuyên ngành xây dựng;

– Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao;

– Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành);

– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ hành nghề do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận;

– Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trường hợp cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát các công trình cấp 4 ở vùng sâu vùng xa.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựngxây dựng nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm:

         – Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký);

         – Chứng minh nhân dân (photo 02 mặt);

         – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

         – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

II. Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề TVGS:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi:

– Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao, liên quan đến nội dung xin bổ sung chứng chỉ hành nghề;

– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ hành nghề do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận;

– Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

– Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trường hợp cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát các công trình cấp 4 ở vùng sâu vùng xa.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm:

– Đơn đăng ký cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); Có chứng chỉ cũ đã được cấp;

         – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan nội dung bổ sung hành nghề (theo mẫu); Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

 

III. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng:

1.Đối tượng và phạm vi áp dụng chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:

Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi:

         – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong các chuyên ngành Xây dựng;

         – Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký chứng chỉ hành nghề ít nhất 5 năm, đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình (Kỹ sư hoạt động xây dựng);

         – Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm:

         – Đơn đăng ký CCHN (theo mẫu); 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký);

         – Chứng minh nhân dân (photo 02 mặt);

         – Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (photo có công chứng);

         – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

 IV. Cấp lại chứng chỉ hành nghề: Giám sát thi công xây dựng công trình, Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng cấp lại chứng chỉ hành nghề:

Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi:

– Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong các trường hợp sau:

+ Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;

+ Chứng chỉ cũ bị rách, nát;

+ Chứng chỉ bị mất;

+ Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.

– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ hành nghề do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận (đối với trường hợp giám sát thi công xây dựng công trình);

– Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

– Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ hành nghề do bị mất hoặc rách, nát thì Giám đốc Sở xây dựng tự xem xét quyết định, không phải thông qua Hội đồng tư vấn.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm:

– Đơn đăng ký xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu) nộp tại Sở xây dựng, nơi đã cấp CCHN cũ; 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); Có chứng chỉ cũ đó được cấp (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

– Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

   V. CẤP BỔ SUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HẠOT ĐỘNG XÂY DỰNG:

1.Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi:

– Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký chứng chỉ hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt (Kiến trúc sư hoạt động xây dựng), đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình (Kỹ sư hoạt động xây dựng). Để thực hiện thiết kế cho 02 loại công trình hoặc khảo sát 02 loại công việc thì yêu cầu ít nhất 10 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình cho mỗi loại;

– Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan;

– Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm:

         – Đơn đăng ký cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (theo mẫu) nộp tại Sở xây dựng, nơi đã cấp CCHN cũ; 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); Có chứng chỉ cũ đã được cấp;

         – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề;

         – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan nội dung bổ sung hành nghề (theo mẫu); Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

Tham khảo về dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Tại đây

* Liên hệ trên Facebook:

 

 

(khoahocxaydung.edu.vn)

Gallery Hình ảnh các lớp học (Click vào ảnh để xem)

IMG_0817 IMG_0826 IMG_0827 1 IMG_0852 IMG_1312 IMG_0853 IMG_3925

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

1 2 3 4 5 6 7 1
© http://www.khoahocxaydung.edu.vn
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG HÀ NỘI
Địa chỉ:
* VP tại Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà JSC, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nôi
* VP tại TpHCM: Số 10, đường 3/2, P12, Q10, TpHCM
* VP tại Đà Nẵng: Số 91A, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu, Đà Nẵng
- Hotline 24/7 Tư vấn chứng chỉ, tuyển sinh đào tạo:
Ms THẢO: 0972.526.086 - 0901.768.111
- Yahoo: khoahocxaydung
- Email: khoahocxaydung@yahoo.com.vn

* Thông tin khóa học nghiệp vụ xây dựng toàn quốc
* Uy tín - Giá luôn ưu đãi - Chất lượng
* Cam kết Không bị lùi lịch khai giảng